TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Elektritööde järelevalve

Elektritööde tellimisel on kinnistu omanikul soovitatav kaasata elektritööde vastuvõtmise protsessi elektritööde järelevalve.

Omanikujärelevalvet reguleerib vastav määrus.

Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:
1) ehitusprojektikohane ehitamine;
2) ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
3) ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Omanikujärelevalvet tegeva isiku ülesandeks on kontrollida:
1) ehitusprojekti vastavust nõuetele;
2) nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamist;
3) ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja ohutust ümbruskonnale;
4) keskkonnaohutuse tagamist;
5) tehtud ettekirjutuste täitmist;
6) teostatavate ehitustööde kvaliteeti ja tööde täitmise tähtaegu, teavitades ehitise omanikku, kui teostatavate ehitustööde kvaliteet või tööde täitmise tähtaeg ei vasta kokkulepitule;
7) ehitamise vastavust ehitusprojektile, õigusaktidest ning ehitise omaniku ja ehitusettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevatele nõuetele.
Küsi AS TERA-lt elektritööde järelevalve teenust siin! Lisainfo telefonil 655 5556 või e-posti aadressil info@tera.ee.