TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Elektrotehnilised kontrollmõõtmised

AS TERA teostab koostöös partneritega kõiki elektripaigaldise tehnilise kontrolli tarbeks vajalikke elektrikontrollmõõtmisi ja viib läbi elektrienergia kvaliteedi- ja elektripaigaldise tarbimisparameetrite monitooringuid. Monitooringul mõõdetakse kindlate ajavahemike järel uuritava eletripaigaldise toitepinge kõiki põhi- ja tarbimisparameetreid. Hilisema analüüsi tulemusena uuritakse mõõdetud suuruste vahelisi seoseid ja mõju elektritarvitite tööle. Nimetatud monitooring aitab välja selgitada elektritarvitite ja -seadmete tööd häirivad tegurid, mis võivad olla põhjustatud mittekvaliteetsest toitepingest või elektripaigaldise osade sobimatusest.

Mis on elektripaigaldise kontrollmõõtmised ja elektripaigaldise audit?

Elektripaigaldisi nagu teisigi tehnosüsteeme tuleb aeg-ajalt kontrollida, et hinnata nende ohutust inimesele, varale, koduloomale ja keskkonnale.

Elektripaigaldise seisukorra kindlaksmääramiseks läbiviidav tehniline kontroll sisaldab ühe põhilise toiminguna elektripaigaldise kontrollmõõtmisi, mis lahtiseletatult on vastavate mõõteriistade abil teostatav kontrollitoimingute ehk katsetuste kogum. Vastava määruse kohaselt peab nimetatud kontrollmõõtmisi teostav labor olema akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt erialaselt pädevaks hinnatud ning majandustegevuse registris mõõte- ja teimilaborina registreeritud.

AS TERA teostab koostöös partneritega kõiki elektripaigaldise auditi tarbeks vajalikke elektrikontrollmõõtmisi:

kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll
isolatsioonitakistuse mõõtmine kuni pingega kuni 5000V
isoleerpindade isolatsioonitakistuse mõõtmine
SELV- ja PELV-kaitseväikepingeahelate ja kaitseeraldatuse kontroll
rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine
rikkevoolukaitselülitite testimine
maandurite ja maanduspaigaldiste maandustakistuse mõõtmine
piksekaitse- ja maanduskontuuride terviklikkuse kontrollimine
Vajadusel teostatakse veel järgmisi mõõtmisi:

pinnase eritakistuse määramine
pingeteim
polaarsuse kontrollimine
erimetoodikat vajavad mõõtmised

Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste lähtealuseks on selle hetkeseisule vastavad joonised ja dokumendid, millest peab selguma:

Vooluahelate liik ja ehitus:
tarvitite asukoht
juhtide arv
juhtide ristlõige
juhistiku tüüp.
2. Kaitse-, lahutus- ja lülitusseadmete andmed ja asukoht. Lihtsamate seadmete puhul piisab paigaldise elementide loetelust.

Vaata lisaks AS TERA samateemalist artiklit:

Elektripaigaldise audit

AS TERA teostab elektrotehnilisi kontrollmõõtmiste organiseerimist elektripaigaldise käidulepingu raames aga ka klientidele, kellel meiega käidulepingut ei ole sõlmitud. Vaata täiendavalt elektripaigaldiste käidu kohta siit. Lisainformatsioon telefonil 655 5556 või e-posti aadressil info@tera.ee.