TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Normdokumendid

Normdokumendid projektide koostamisel seisuga 02.2017:

 • 30.12.2015 – Ehitusseadustik
 • 18.02.2015 – Seadme ohutuse seadus
 • MKM määrus 97. Nõuded ehitusprojektile
 • MKM määrus 55. Energiatõhususe miinimumnõuded
 • MKM määrus 54. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
 • MKM määrus 67. Nõuded ehitusprojektile
 • EVS 811:2012 – Hoone ehitusprojekt
 • EVS-HD 60364 – Madalpingelised elektripaigaldised
 • EVS-HD 60364-7-712 -Solaar-fotoelektrilised toiteallikad
 • EVS-EN 61439 – Madalpingelised aparaadikoosted
 • EVS-EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetiline ühilduvus
 • EVS-EN 61140 – Kaitse elektrilöögi eest
 • EVS-EN 60529 – Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)
 • EVS-EN 50085-2 – Elektripaigaldiste kaablirennid ja kaablitorud
 • EVS-EN 12464 – Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus
 • EVS-EN 50172 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
 • EVS 720:2015 – Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel
 • EVS-EN 62040 – Katkematu toite süsteemid. Osa 1: Üld- ja ohutusnõuded katkematu toite süsteemidele
 • RKAS juhend  „Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele“ 2013. Osa 10 – Elekter
 • EVS-EN 50618:2015 – Kaablid fotoelektrilistele  süsteemidele
 • EVS-EN 62109-1:2010 – Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavad energiamuundurite ohutus osa 1: Üldnõuded