TERA AS

Teie Elektritöid Realiseerivad Asjatundjad

elektritööd
päikesepaneelid
ats

Suitsueemaldussüsteemi hooldusteenuse kirjeldus

● Tagamaks tulekahju avastamise- ja kustutussüsteemide töölerakendumine tuleb vastavalt seadusandlusele neid regulaarselt hooldada.

● Hooldustöid tuleb teostada lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest eeskirjadest ja normidest.

● Töid võib teostada vaid kvalifitseeritud ettevõte ning kõik hoolduse käigus sooritatud toimingud tuleb süsteemi hooldaja poolt kanda hoolduspäevikusse.

● AS TERA  poolt pakutavad tulekahju signalisatsioonisüsteemide- ja tulekahju kustutussüsteemide hooldusteenuste hulka kuuluvad kogu süsteemi kontroll, hooldus ja remont.

Üldiselt

Suitsutõrje on abinõude kompleks tulekahjul tekkinud sutisu ja kuumade põlemisgaaside vaba levimise tõkestamiseks (ülerõhu tagamine) või nende väljajuhtimiseks (suitsu eemaldamine).

Suitsu eemaldamine on tulekahju ajal ruumis tekkinud või kõrvalt sinna imbunud suitsu ja kuumade põlemisgaaside väljajuhtimine, mis toimub kas hoone tarindites olevate avade, mehaaniliste seadmete või päästemeeskonna poolt kasutatavate seadmete ja vahendite abil.

Mehhaniline suitsueemaldus on tulekahju käigus tekkiva suitsu ja kuumuse eemaldamine hoonest statsionaarselt paigaldatud väljatõmbe ventilaatori(te) abil.